Nye regler for energibruk og energiforsyning i nye bygninger er på høring. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil det koste samfunnet 1,6 milliarder kroner over fem år å skjerpe kravene til energieffektivitet 26 % for boliger og 38 % for kontor,  i tråd med forliket og Stortingets vedtak. Kanskje blir det mer. Bygninger skal altså bli dyrere. De endelige energirammene fastsettes først når reglene vedtas (!). Minstekrav til bygningsdelene er i høringen. Høringsfrist er 18. mai og ikrafttreden er planlagt til 1. januar 2016.

Fra dagens regler blir rammekrav og netto energibehov videreført for beregningene. Samtidig med skjerpede krav ryddes det reglene i TEK10.  De blir kortere.  Reglene om energiforsyning er forenklet slik at det blir økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el-kjeler, til oppvarming i nye bygg. I tillegg kan noen flere fritidsboliger (hytter) få unntak fra energikrav, fordi grensen for slike foreslås hevet fra 50 til 70 kvadratmeter. Det blir ikke lenger særregler for boliger av tømmer, mens for tømmerhytter større enn 70 m2 skjerpes kravene. Det blir krav om skorstein i småhus.

Høringsdokumentene finner du her.