Plan- og bygningsloven skal være en » JAlov». Det er temaet bak lovendringene som Kommunaldepartementet sendte på høring i dag.  Det er foreslått en rekke endringer som alle skal gjøre det enklere. Endringene var varslet i stortingsmeldingene om bygnings- og boligpolitikk. Høringsfrist er  25. oktober.  Det er etter valget, så vi får se om dette er nok.  Et stykke på vei er det i alle fall. Uansett, det varsles også mer omfattende forenklinger. På sensommeren vil jeg arrangere gjennomganger av regelendringene for de som vite noe, tidlig.

Her er noen punkter fra det 102 sider lange høringsdokumentet:

 1. Små tiltak på egen eiendom skal ikke kreve søknad, så lenge de stemmer med reglene ellers.  Det skal være nok å registrere tiltaket og vente i tre uker.  Det vil omfatte alt det tiltakshaver kan ha ansvaret for i dag (opp til 50 m2 tilbygg og 70 m2 garasje/uthus) pluss driftsbygninger under 500 m2. Hvor omfattende innregistreringen blir, det skal avklares i forskrift. Nesten halvparten av byggesakene fjernes dermed fra søknad og blir til en mye mindre ressurskrevende registrering.
 2. Det skal ikke lenger søkes om ansvarsrett i byggesaker.  I stedet skal ansvaret registreres etter en erklæring fra foretaket.  Kommunen skal føre tilsyn og kan da stoppe foretak som ikke tilfredsstiller kravene.  Sentral godkjenning skal videreføres og vil være godt grunnlag for erklæringen.  Det blir enklere byggesak og større utfordringer i tilsynet.
 3. Det skal ikke sendes nabovarsel for tiltak som stemmer med områdeplan (regler for slike planer kom først i 2009).  Det likner på danske forhold.
 4. Naboprotester skal ikke lenger medføre en endring i saksbehandlingstiden. Det fører til at flere saker vil kunne behandles innen 3 uker. I det hele legges det vekt på maksimum 3 uker tid for kommunens saksbehandling skal være hovedregelen.
 5. Det blir grundig omstokk og tydeliggjøring av alle reglene rundt tiltak og søknad eller ikke søknad.  Det du er vant til å finne under ett paragrafnummer har kanskje flyttet seg.  Uvant, men ryddig.
 6. Klageretten begrenses.  Ikke klager ved forhold som er avklart tidligere.  Ikke klagerett for registrerte tiltak.
 7. Det skal ikke lenger utstedes ferdigattest for byggesaker fra før 1997.
 8. Overskrider kommunen tre ukers fristen for igangsettingstillatelse, kan utførelse starte.
 9. Garasjer, uthus og lignede små tiltak kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, med mindre plangrunnlaget angir noe annet. Det medfører at flere tiltak faller inn under den foreslåtte registreringsordningen.
 10. Plan- og bygningsloven tilpasses til byggevareforordningen.
 11. Terrorsikring skal kunne gjøres uavhengig av byggereglene når et departement bestemmer seg for det.

Det varsles betydelig tydeliggjøring i Byggesaksforskriften for å sikre at JAloven blir til virkelighet i praksis.

Se departementets høringsdokumenter her.