Stortinget vedtok forenklinger i plan- og bygningsloven i juni i fjor. Siden er det arbeidet med forskrifter. De er nå vedtatt. Fra 1. juli kan følgende tiltak gjøres uten søknad:

Garasje, uthus eller liknende inntil 50 m2. Avstand til nabogrense kan være ned til 1 meter. Høydebegrensning er 4 meter til møne og 3 meter til gesims. Bygget kan brukes som garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, men ikke til beboelse. Det skal ikke ha stue, kjøkken, soverom eller våtrom. Departementet sier det kan brukes til dukkestue. Med 50 m2 blir nok døtrene glade.
Tilbygg mindre enn 15 m2 som kan være balkong, veranda o.l. eller åpent overbygget inngangsparti, ved-, ski- og sykkelbod. Slike tilbygg må ha minst 4 meter avstand fra nabogrensen for å være unntatt fra søknadsplikt. Det kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.
Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas nå fra søknadsplikt. Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først. Skorsteinsreparatørene er nok også fornøyde nå.
Mindre bygg som mindre levegger (inntil 1.8 m høy og 10,0 m lengde), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen uten søknad. Skal du nærmere eller inntil nabogrensen med leveggen må lengden reduseres til maksimalt 5 meter.
Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad.

 

Det kommer flere nye frister for kommunens saksbehandling

Søknadspliktige tiltak som tiltakshaver selv kan ha ansvar for skal kommunen behandle innen 3 uker selv om nabo har protestert. Overskrides fristen regnes tillatelse som gitt.
Bruker kommunen mer enn 3 uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.
Søknader om dispensasjon, også fra plan, skal behandles av kommunen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider fristen, skal byggesaksgebyret reduseres.
Statlige og regionale myndigheter har en uttalelsesfrist på 4 uker når de skal uttale seg til dispensasjonssaker.

Det er også redusert adgang til omkamper og klager. Og det er andre tiltak som trekker langsomt i en bedre retning. Se mer hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriftene er ennå ikke synlige hos Lovdata.